Aluminium – nl

Immersie Besproeien Borstelen
immersion pulverisation application au pinceau
ONTVETTING FASE
Deg 56 100 % – 5 à 30 °C – min 15 min 100 % – 5 à 30 °C – 10 à 15 min
Deg EM 100 % – 5° à 30 ° C – 10 à 15 min 100 % – 5 à 30 °C – 10 à  15 min
Clinox 30 10 % – 10 à 30 °C – min 15 min 100 % – 10 à 30 °C – min 15 min
SPOELING FASE (MET INDUSTRIEEL OF GEDEMINERALISEERD WATER)
BEITSEN FASE
Gel alu 100 % – 5° à 30 ° C – qq min
Clinalu P 59 (Zuur oplossing) 25 % à 50 % – 5 à 30 °C – 10 à 30 min 100 % – 5 à 30 °C – 5 à 10 min
Clinalu 17 (Alkalische poeder) 150 à 250  g/l – 10 à 25 °C -10 min
SPOELING FASE (MET INDUSTRIEEL OF GEDEMINERALISEERD WATER)
PASSIVATIE
Clinalu 50 50 % – 5 à 30 °C< – voir FT
Clinalu N.T 25 % à 50 % – 5 à 30 °C 5 min
CDR 1049 100 % – 10 à 35 °C voir FT
SPOELING FASE (MET INDUSTRIEEL OF GEDEMINERALISEERD WATER